Nationality

 American
 Argentine
 Austrian
 Belgian
 Brazilian
 Bulgarian
 Canadian
 Chilean
 Cuban
 Czech 
 Dutch
 Egyptian
 English
 French
 Greek
 German
 Italian
 Irish
 Martinican
 Mexican
 New Zealand
 Portuguese
 Romanian
 Russian
 Spanish
 Swedish
 Swiss
 Welsh